SERVICES

eng. Architectural office “ZArch” performs all the services described by Latvian Association of Architects (LAoA) under the Architect’s Services Standard: LAS.ST. 01.13.


lv. ARHITEKTU BIROJS “ZARCH” SNIEDZ VISUS LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBAS (LAS) PROFESIONĀLAJĀ STANDARTĀ LAS.ST. 01.13. NOTEIKTOS PAKALPOJUMUS:

A – PRIEKŠIZPĒTE UN PROJEKTA PROGRAMMA

 • Pasūtītāja projekta apraksta un uzdevuma analīze, pārskats par projekta realizācijas iespējam
 • Programmas stadijas izstrādes līguma projekts
 • Konsultācijas ar valsts, pašvaldību institūcijām, infrastruktūras uzturētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem
 • Pasūtītāja prasību, apbūves noteikumu, būvnormatīvu, apgrūtinājumu un citu izejas datu apkopošana un analīze, pārskata ziņojums
 • Zemes gabala izvērtējums, objekta iespējamās novietnes analīze, ietekmes uz apkārtējām teritorijām novērtējums, infrastruktūras nodrošinājums
 • Projekta iepriekšējās programmas sastādīšana, priekšlikumi par realizācijas posmiem un būvprojekta stadijām
 • Projekta budžeta apmēra noteikšana un saskaņošana
 • Projektēšanas darbu budžeta, pasākumu plāna un laika grafika noteikšana un saskaņošana
 • Telpu zonu funkcionālās shēmas
 • Gājēju, transporta, materiālu plūsmu analīze un shēmas
 • Plānoto tehnoloģisko procesu analīze
 • Inženiertopogrāfiskā izpēte
 • Ģeotehniskā izpēte
 • Salīdzinošais pētījums būvniecības vietas izvēlei – pārskats par iespējamiem apbūves zemes
 • gabaliem, to novērtējums atbilstoši projekta prasībām, perspektīvai attīstībai, izmaksām un citiem aspektiem
 • Pasūtītāja izvēlēto alternatīvo apbūves teritoriju analīze
 • Rekomendācijas par projekta realizācijai optimālāko zemes gabalu vai tās daļu
 • Slodžu un jaudu aprēķini, tehnisko noteikumu pieteikumu sastādīšana
 • Esošo telpu/ēku izpēte, stāvokļa apraksts un rekomendācijas par izmantošanas iespējām
 • Renovācijas, pārbūves vai restaurācijas gadījumā:
 1. esošo ēku un būvju arhitektoniskais, (vai) arhitektoniski – arheoloģiskais uzmērījums
 2. esošo ēku un būvju izpēte, t.sk. atbilstība ugunsdrošības un pieejamības prasībām
 3. esošo konstrukciju un inženiertehnisko komunikāciju tehniskā izpēte un novērtējums
 4. arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un/vai izpēte
 5. vēsturiskās ziņas, kultūrvēsturiskais novērtējums, ēkas tips un iepriekšējās izmantošanas
 6. vēsture, esošā objekta projekta dokumentācijas, citu dokumentu un arhīvu materiālu izpēte
 7. arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija un/vai izpēte, tajā skaitā arī koka konstrukcijām
 8. fotofiksācija ar detalizētiem paskaidrojumiem un fotofiksācijas plānu
 9. ēkas energoaudits un energoefektivitātes sertifikāts vai rekomendācijas
 10. telpu/ēku parametri un rādītāji (platības, stāvu augstumi u.c.)
 • Projekta programmas galīgā redakcija, iesk., telpu, telpu grupu vai zonu platību kopsavilkumu
 • Projekta koncepcijas mets
 • Prezentācijas materiāli, līdzdalība programmas/meta saskaņošanā un/vai publiskajā apspriešanā

B – SKIČU PROJEKTS

 • Projekta programmas un pasūtītāja budžeta priekšlikumu izskatīšana, piezīmju, izmaiņu un
 • papildinājumu sagatavošana, programmas precizēšana
 • Izejas datu, noteikumu, izpētes materiālu un dokumentu pārskats
 • Projektēšanas uzdevuma izskatīšana vai sastādīšana, precizēšana un saskaņošana
 • Pārskata ziņojums un piezīmes par Pasūtītāja projektēšanas uzdevumu – programmas
 • prasības, būvniecības budžets, projektēšanas darbu izmaksas, objekta parametri un tml..
 • Projektējamā objekta zemes gabala vizuālā un dokumentālā izpēte un tā raksturojuma
 • apraksts vai datu kopsavilkums
 • Skiču projekta varianti
 • Skiču projekts – stadija B – apjomā atbilstoši LAS ST. 01.13 (VBN)
 • Projekta prezentācijas un reklāmas materiāli
 • 3d modelis
 • Makets
 • Skiču projekta saskaņošana ar Klientu
 • Skiču projekta akcepts būvvaldē

C– TEHNISKAIS PROJEKTS

 • Tehniskais projekts atbilstoši LAS ST. 01.13 (VBN), ieskaitot daļas:
 • Arhitektūra
 • Būvkonstrukcijas
 • Tehnoloģiskās iekārtas
 • Ugunsdrošības pasākumu pārskats
 • Apkure / apsilde
 • Ventilācija
 • Gaisa dzesēšana (kondicionēšana)
 • Ūdensvads un kanalizācija
 • Elektroapgāde
 • Vājstrāvu sistēmas
 • Gāzes apgāde
 • Automatizācija un ēkas vadības sistēmas
 • Būvakustika
 • Energoefektivitātes pagaidu sertifikāts
 • Būvdarbu izmaksu kopsavilkums
 • 3d parametriskais modelis
 • Makets
 • Tehniskā projekta saskaņošana ar Klientu
 • Būvprojekta akcepts būvvaldē

D – DARBA PROJEKTS

 • Darba projekts atbilstoši LAS ST. 01.13 (VBN), ieskaitot daļas:
 • Arhitektūra
 • Būvkonstrukcijas (atbilstoši LBPA-PS-001)
 • Tehnoloģiskās iekārtas
 • Apkure / apsilde
 • Ventilācija
 • Gaisa dzesēšana (kondicionēšana)
 • Ūdensvads un kanalizācija
 • Elektroapgāde
 • Vājstrāvu sistēmas
 • Gāzes apgāde
 • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas
 • Automatizācija un ēkas vadības sistēmas
 • Tāmes dokumentācija
 • Būvdarbu iepirkuma (sarunas procedūras / izsoles / konkursa) noteikumi
 • Būvdarbu līguma projekts
 • Darba projekta saskaņošana ar Klientu
 • 3d parametriskais modelis

E – BŪVDARBU IEPIRKUMS

 • Pretendentu kvalifikācijas kritēriji, līdzdalība pretendentu saraksta veidošanā
 • Līdzdalība pārrunās ar pretendentiem un pasūtītāja sanāksmēs
 • Sarunu procedūru plāna gatavošana
 • Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana un ziņojumu gatavošana
 • Atbildes uz pretendentu jautājumiem
 • Darba Projekta izmaiņas un papildinājumi
 • Līdzdalība līguma projekta izmaiņu un papildinājumu sagatavošanā
 • Autoruzraudzības un/vai Būvuzraudzības plāna sastādīšana

F – BŪVDARBU UZRAUDZĪBA

 • Autoruzraudzība (sk. atsevišķu autoruzraudzības plānu pielikumā)
 • Būvuzraudzība (sk. atsevišķu būvuzraudzības plānu pielikumā)

G – BŪVPROJEKTA PĒCUZRAUDZĪBA

 • Būvdarbu pieņemšana
 • Plānojuma detalizācija gala lietotāja (nomnieka) vajadzībām
 • Objekta periodiskā apsekošana garantijas laikā
 • Defektu un trūkumu novēršanas pasākumi

CITI VISPĀRĪGIE PAKALPOJUMI

 • Projekta vadība
 • Ainavu arhitektūras projekts
 • Interjeru projekts
 • 3D modelis / 3D vizualizācija / video prezentācija
 • Makets
 • Mēbeļu, iekārtu un izstrādājumu atlase un iepirkuma organizācija
 • Grafiskais dizains – reklāma, interjera un/vai eksterjera informatīvā sistēma, norādnes utml.
 • Inženiertopogrāfiskā izpēte
 • Ģeotehniskā izpēte
 • Uzmērījuma projekts
 • Izpildes zīmējumi vai projekts
 • Tehniskā izpēte
 • Individuālo iekārtu / mēbeļu zīmējumi

ĀRĒJO INŽENIERTĪKLU (ĀRPUS ZEMES GABALA ROBEŽĀM) TEHNISKIE PROJEKTI:

 • Ūdensapgāde
 • Kanalizācija: sadzīves / lietus ūdeņu / ražošanas
 • Siltumvadi
 • Elektroapgāde: kabeļu trase / transformatoru punkts (apakšstacija)
 • Gāzes vads
 • Sakaru tīkls
 • Meliorācija / drenāža